Opći uvjeti poslovanja Pathfinder Tours turističke agencije

Ovi Opći uvjeti poslovanja reguliraju međusobne odnose između Pathfinder tours turističke agencije d.o.o., Sokolgradska 86, 10000 Zagreb, OIB: 24190169239 kao organizatora izleta (u daljnjem tekstu Pathfinder) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik). Izlet znači kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Ugovaranje, plaćanje i cijena izleta

Jednokratnom uplatom cijene izleta ili dijela cijene (ukoliko je ugovorom tako navedeno), uz istovremeno davanje potrebnih podataka Pathfinderu e-mailom, faksom, poštom ili putem Interneta, Putnik sklapa s pathfinderom Ugovor o izletu kojeg čine Potvrda o kupnji izleta (račun i/ili voucher), program izleta i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima.
Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta u dijelu “cijena izleta uključuje”. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu izleta pa ih stoga Putnik posebno plaća. Za posebne usluge koje Pathfinder ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Pathfinder ne snosi odgovornost kao organizator izleta bez obzira na pomoć koju će voditelj putovanja/turistički vodič/predstavnik Pathfindera pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge.
Pathfinder zadržava pravo promjene cijene najkasnije 14 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta. U slučaju povišenja cijene, Pathfinder može predložiti promjenu cijene ili otkazati izlet uz povrat kupcu plaćenog iznosa cijene izleta. Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.
Kupnjom izleta Putnik potvrđuje da mu je Pathfinder stavio na raspolaganje prije sklapanja ugovora sljedeće informacije:

  • o cijeni izleta,
  • o odredištu (destinaciji),
  • o broju dnevnih obroka,
  • o sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza,
  • o planu putovanja,
  • o iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene,
  • o graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima vezanim za izlet u inozemstvo,
  • o najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje izleta te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju izleta ako za izlet nije prijavljen dovoljan broj putnika.
Kategorizacija i opis usluga

Usluge su opisane prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Pathfinder ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeni izlet, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnika prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

Program izleta

Program izleta jednako obvezuje Putnika i Pathfinder. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom programa dobije usmeno od Pathfindera, odnosno voditelja putovanja ili turističkog vodiča tijekom izleta. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka izleta, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Pathfinder. Pathfinder zadržava pravo nastavka izleta i bez Putnika koji se ne pojavi na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Pathfinder ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

Promjene programa i otkaz izleta

Pathfinder će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta. Pathfinder može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa u bilo kojem trenutku ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Pathfinder bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Pathfinder posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Pathfinder ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem.

Pathfinder može otkazati izlet u cijelosti ili djelomično ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu. U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. O otkazivanju izleta Putnik će biti obavješten najkasnije 24h prije početka izleta. U slučaju otkazivanja izleta, Pathfinder može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. Putnik se bez odgode mora pisanim putem očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Pathfindera, tada se raskida ugovor, a Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru izleta ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

Naknade u slučaju otkazivanja izleta

Ako putnik želi otkazati izlet mora to učiniti pisano. Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

  • 0-48 sati prije polaska na izlet

100 % cijene izleta.
Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na programu ili u pisanoj uputi dobivenoj od Pathfindera nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ako se Putnik ne pojavi ili otkaže izlet za vrijeme njegovog trajanja Pathfinder će naplatiti 100% cijene izleta.
Pathfinder može najkasnije 24 sati prije polaska otkazati izlet iz razloga koji ne predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti i u tom slučaju Putnik stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije. Ukoliko Pathfinder otkaže izlet zbog nastupa okolnosti koje predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti, isto može učiniti u bilo kojem trenutku i tada Putnik također stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene izleta ukoliko u programu nije navedeno drugačije. Ukoliko Pathfinder otkaže izlet ili izmijeni program izleta iz bilo kojeg razloga Putnik neće steći pravo na novčani povrat, naknadu štete, naknadu troškova osiguranja i slične naknade osim na one koje su ovdje izričito naznačene.

Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika

Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (voucher ili račun), valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Pathfinder nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja izleta prije ili za vrijeme izleta, Pathfinder zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.
Osim programa izleta Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Pathfindera i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Pathfinder otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Pathfinder ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Pathfinderu, predstavnik Pathfindera (voditelj putovanja ili turistički vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, diplomatskim konzularnim predstavništvima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Pathfinder će smatrati to otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Pathfinder. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Pathfinder o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

Zamjena putnika

Ako je Putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu kao zamjenskog putnika da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama te je o istome dužan pravodobno obavijestiti Pathfinder pisanim putem. Pathfinder će prihvatit treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviješten, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju zamjenu putnika te ako je moguće izvršiti promjenu rezervacije. Prije početka putovanja zamjenski putnik ili Putnik dužni su Pathfinderu platiti sve evenutalne dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

Prtljaga

Pathfinder nije odgovoran za prijevoz prtljage te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijevoz prtljage Putnik je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora i može biti predmetom nadoplate. Ako je moguće, Pathfinder će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u putničku kabinu prijevoznog sredstva (autobus, brod, kombi vozilo, automobil,…), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Pathfinder ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Prigovori

Putnik može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama Pathfindera (Pathfinder-tours turistička agencija d.o.o., Sokolgradska 86, 10000 Zagreb) ili putem pošte ili telefaksa ili elektroničke pošte. Pathfinder je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora dostupna je na ovoj poveznici.
Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati s predstavnikom organizatora izleta /davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge.
U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja usluga iz ugovorenog izleta čiji je organizator Pathfinder, Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti prigovor za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Pathfindera. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Pathfindera i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara ugovorenoj usluzi, Pathfinder ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti. Pathfinder će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Pathfinder ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete.
Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih prigovora i prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

Izlet u organizaciji drugih organizatora

Za sve izlete gdje je Pathfinder glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Pathfinder posrednik odnosno nije glavni organizator izleta. Takvi izleti će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Pathfinder ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora.

Zaštita osobnih podatka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Pathfinder prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga.

Završne odredbe

Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta poslovanja za izlete, moraju biti navedena u tekstu programa izleta. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Primjena Općih uvjeta poslovanja za izlete Pathfinder tours d.o.o. turistička agencija.
U Zagrebu, 1.04.2020.

Rezerviraj

× How can I help you?